topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

SU / SMU
Publisert: 30.09.2014 skrevet av: Rektor

Møtene ble utsatt pga forfall. Utvalgene var defor ikke beslutningsdyktige. Nye møter er satt til : Onsdag 22.oktober kl. 18.00 !

Det avholdes møter i SU / SMU 15.10.14

Konstituerende møter i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget avholdes onsdag etter høstferien. ( SU kl. 18.00/ SMU kl. 19.00)

SU

1) Valg
2) Rektor presenterer skolens handlingsplan for å fremme helse,trivsel og læring med påfølgende drøfting av planen. Vedtas av SU
3) Diskusjon og drøfting av skolens ordensreglement.
4) Rektor orienterer om byggeprosesen.
4) Evt.

SMU

1) Valg
2) Rektor presenterer skolens handlingsplan for å fremme helse,trivsel og læring med påfølgende drøfting av planen.
3) Presentasjon av resultater fra ZERO undersøkelsen
4) Diskusjon og drøfting av skolens ordensreglement.
3) Evt.

FAU/SU/SMU
Publisert: 24.09.2014 skrevet av: Rektor

FAU STYRET 2014/2015

Leder Mette Ask
Nestleder Hilde Snørteland
Referent/ sekretær Johannes Nyhamn
Kasserer/styremedl. Monica Stava

 

Busstider etter 7. time torsdager.
Publisert: 28.08.2013 skrevet av: Rektor

På torsdager har elevene 7 skoletimer. Det betyr at elevene slutter kl. 14.50 (7.time 14.05-14.50)

Bussavgang;
Mot Sund, fra Mega 15.25
Mot Stokkastrand, fra ungdomsskolen  kl. 15.10
Mot Brekke, fra Mega  kl. 15.12

Rektor

Enkeltvedtak § 9a-3
Publisert: 14-03-2014 skrevet av: Rektor

Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet fra elever eller foreldre ( evt. lærere og andre pers.) i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. § 9a-3 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter § 9a-1 er. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettighetene og pliktene til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 litra b. Det vil si at et enkeltvedtak kan omfatte mer enn en person. Når skolen skal fatte et enkeltvedtak skal saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges med mindre opplæringsloven har særskilte reguleringer. Saksbehandlingsreglene gjennomgås nedenfor.

I enkeltvedtaket skal skolen alltid vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. Dersom den ikke er oppfylt skal skolen ta stilling til hvilke tiltak som er egnede for å rette på dette, slik at elevens rett oppfylles. Dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, og det ikke er behov for tiltak skal det også fattes et enkeltvedtak. Eleven/foreldrene vil kunne klage på enkeltvedtaket.

Rektor

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/52-Plikt-til-a-fatte-enkeltvedtak-/

 

 

Veileder for deg med barn på sosiale medier
Publisert: 01.04.2014 skrevet av: Jan Even Berg

Denne veilederen presenterer konkrete råd som voksne kan ha nytte av, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den sosiale arenaen teknologien har åpnet for.

Veileder fra IKT-Senteret

picture
 

Se flere forside artikler >>

 
 
.